When you work for Personalhuset, we are committed to taking care of you and providing follow-up so that you can succeed to the best of your ability in your job.

As an employee at Personalhuset, you have the opportunity to try out various industries and professions to find out what suits you best. Such diverse experience provides you with valuable skills and enhances your future prospects in the job market. A dedicated advisor from our team will regularly support you and provide feedback on the work you perform.

  

image

A safe and secure employer

Personalhuset emphasizes being a safe and secure employer. We are a member of the Staffing Industry in NHO Service. This ensures that we adhere to the laws and regulations that are applicable at all time


Lurer du på noe?

Klikk deg inn i boksene nedenfor. Har du andre spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss.


Ved fravær pga. sykdom skal du ringe og melde fra til Personalhuset så snart som mulig og senest før arbeidstidens begynnelse. Retten til sykepenger oppstår først den dagen du melder at du er syk, forutsatt at de lovbestemte reglene er fulgt.

Melding i form av tekstmelding eller e-post godtas ikke.

Sykemelding eller egenmelding leveres snarest, eller senest sammen med timelisten for gjeldende tidsrom.

  • Fravær med sykemelding -  Etter 4 uker i arbeid for oss gir sykmelding fra lege rett til sykepenger.
  • Fravær med egenmelding - Etter minst 8 uker sammenhengende arbeid kan egenmelding benyttes for inntil 3 kalenderdager om gangen. Dersom du blir syk og går hjem fra jobb i løpet av dagen, får du lønn for de timene du har arbeidet. Ellers må egenmelding benyttes. Fra og med 4. dag må du ha sykemelding fra lege for å få rett til sykelønn.
  • Omsorgspenger ved barns sykdom - Etter 4 uker i arbeid for oss kan egenmelding benyttes dersom en har sykt barn under 12 år.

NB! Hvis ikke meldingsplikten og frister overholdes utbetales ikke lønn for noen av de gjeldende sykedager.

Dersom du er ute av oppdrag sammenhengende i mer enn 14 dager starter ny opptjeningstid. 

Trenger du å fylle ut egenmelding, finner du skjemaet her

Du har selv ansvaret for at den elektroniske timelisten blir korrekt utfylt og sendt inn i tide. Timelisten må være godkjent elektronisk før utlønning kan foretas. Påloggingsinformasjon sendes til deg per e-post sammen med utfyllende informasjon om bruk av elektroniske timelister. 

Timelister må registrere/sendes innen den 16. eller den 1. i neste måned. Lønn utbetales den 7. og 22 hver måned. Faller utbetalingsdatoen på lørdag, søndag eller helligdager, utbetales lønn første påfølgende arbeidsdag. 

Er det uoverensstemmelser mellom deg og oppdragsgiver vedrørende timeregistreringen, tar du dette opp med rådgiveren din i Personalhuset, ikke med oppdragsgiveren.

Din sikkerhet er viktig for oss.

Når du er i oppdrag hos en av våre kunder skal oppdragsgiver sørge for at deres HMS-krav og rutiner følges. Du skal også ha nødvendig opplæring i prosedyrene og sikkerhetsutstyr på arbeidsstedet. Dette er i henhold til arbeidsmiljølovens §2-2 og reglene om samordning av HMS på arbeidsplassen.

Du har selv et ansvar for å aktivt medvirke i gjennomføring av HMS-tiltak. Det vil si at du utfører arbeidet i samsvar med prosedyrer og sikkerhetsbestemmelser på arbeidsplassen, at du bruker nødvendig verneutstyr og at du bruker riktige arbeidsstillinger for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Verneutstyr
Dersom verneutstyr eller annet nødvendig utstyr for din sikkerhet er påkrevd skal du få dette utlevert, og du er forpliktet til å benytte deg av det. 

Når du slutter i Personalhuset kan du be om en skriftlig attest. Attesten inneholder navn, fødselsdag og år, hva slags arbeid du har utført, og tidsrommet for arbeidsforholdets varighet. Kontakt rådgiver her.

Hovedregel er at du får lønn 2 ganger i mnd. For å kunne utbetale lønn må Personalhuset ha din bankkonto og skattekort. Du må selv søke om skattekort dersom du ikke allerede har det (www.skatteetaten.no). Etter at du har bestilt skattekortet, får du informasjon fra skatteetaten, normalt innen 5 virkedager. Hvis vi ikke mottar dine skatteopplysninger i rett tid er vi etter gjeldende lover og regler pålagt å trekke deg 50 % skatt av brutto lønn.

Lønnsslippen vil bli sendt til deg på e-post. 

Medarbeidere i Personalhuset skal sette seg inn i våre Etiske retningslinjer

Se ofte stilte stilte spørsmål her


DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

Click into the boxes below. If you have any other questions, you are welcome to contact us.


The right to sickness benefits only arises on the day you report that you are ill, provided that the statutory rules are followed. In the absence due to. you must call and report sick leave to the Office as soon as possible and at the latest before the start of working hours. If you are out of commission for more than 14 days, a new earning time will start.

Message in the form of text message or email is not accepted.

Sick leave or self-report must be delivered as soon as possible, or at the latest with the time list for the current time period.

  • Absence with sick leave - After 4 weeks of work for us, sick leave from doctor gives right to sickness benefit.
  • Absence with self-report - After at least 8 weeks of continuous work, self-report can be used for up to 3 calendar days at a time from the first full day of absence. This means that if you get sick and go home from work during the day, you will be paid for the hours you have worked. No sick pay is paid for the rest of the day unless there is a medical report from a doctor. From day 4, you must have a medical certificate from the doctor in order to be entitled to sick pay.
  • Childcare sickness benefit - After 4 weeks of work for us, self-notification can be used if one has sick child under 12 years.
    NB! Unless the obligation to notify and deadlines are met, wages will not be paid for any of the current sick days.

Note: Unless the obligation to notify and deadlines are met, wages will not be paid for any of the current sick days.

You are responsible for ensuring that the electronic timetable is correctly completed and submitted on time. The timetable must be approved electronically before remuneration can be made. Login information is sent to you via email along with supplementary information on the use of electronic time lists.

The timetable must be sent / registered or delivered to the payroll office by the 15th and the last date of each month. Wages are paid on the 7th and 22nd of each month. If the payment date falls on Saturday, Sunday or public holidays, wages are paid on the first and subsequent working day.

If there are inconsistencies between you and the client regarding the hour registration, you will discuss this with your consultant in the Personal House, not with the client.

When you are on assignment with one of our customers, the client is responsible for ensuring that the HSE requirements and routines are followed and that you receive the necessary training in the procedures and safety equipment at the workplace. This is in accordance with §2-2 of the Working Environment Act and the rules on coordination of HSE in the workplace.

You are responsible for actively contributing to the implementation of HSE measures. This means that you carry out the work in accordance with procedures and safety regulations in the customer company, that you use the necessary protective equipment and that you use the correct working positions to prevent muscle and skeletal complaints.

Protective gear
If protective equipment or other necessary equipment for your safety is required, you will be provided with it, and you are obliged to use it.

 You will receive a written certificate. The certificate must include your name, birthday and year, what kind of work you have done, and the duration of the employment relationship.

As a general rule, we pay every 14 days. In order to pay wages, the Personal House must have your bank account and tax card. You must apply for a tax card yourself if you do not already have it (www.skatteetaten.no). After ordering the tax card, you will receive information about your tax card from the tax office (tax deduction notice), usually within 5 business days. If we do not receive your tax information in a timely manner, we are required by applicable laws and regulations to deduct 50% of your gross salary tax.

See more frequently asked questions here